Aruandlus

Toetuse väljamaksmine

LEADER projektitoetus makstakse reeglina välja tagantjärgi, ehk toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegema investeeringu või tegevuse ellu viima ja seejärel esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA maksetaotluse ja toetuse kasutamist tõendavad dokumendid:

  • investeeringu puhul kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2022. aastal;
  • ühisprojektis kavandatud tegevuse puhul ühes kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022. 

Toetuse saajal on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel samuti läbi e-PRIA.

Dokumendid jõuavad esmalt kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks ja kohalik tegevusgrupp edastab need PRIAsse. Kohalikul tegevusgrupil on vastavalt ELÜPS § 70 lg 6 õigus maksetaotlusi kontrollida ja vajadusel lisainfot küsida.

Koos maksetaotlusega peab projektitoetuse saaja esitama:

  • hinnapakkumused (1000–5000 EUR vähemalt üks, üle 5000 EUR vähemalt kolm omavahel võrreldavat) koos pakkumuskutsega iga kululiigi kohta. Hinnapakkumused peavad vastama LEADER määruse § 19 sätestatule. Soovitame kasutada hinnapäringu ja hinnapakkumuse näidisvorme. 
  • lepingud, arved, üleandmise-vastvõtmise aktid
  • kulutuste tegemist tõendavad maksekorraldused või konto väljavõtte
  • koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul päevakava ja osavõtjate nimekiri
  • ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul ehitustegevuse kuluaruanne PRIA vormil, ehituse alustamise teatis, ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, kasutusluba
  • kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et masin või seade ei ole varem avalike vahendite eest soetatud
  • mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja puhul vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta tööajapäevik
  • LEADER sümboolikaga tähistamise tõendusmaterjal (nt fotod)

NB! PRIA teeb projektitoetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Abiks taotlejale: