Meetmed

Lääne-Harju Koostöökogu strateegia 2014-2020 kinnitati maaeluministri 01.03.2016 käskkirjaga nr 41.

Missioon: Loode-Eesti arendamine koostöös organisatsioonide ja kogukondadega.

Loode-Eesti arendamine toimub koordineeritult ning erinevate osapoolte koostöös tugevneb Loode-Eesti kohaidentiteet. Partnerid toetavad üksteist, ühise eesmärgi nimel tegutsedes tekib sünergia.

Visioon 2020: Loode-Eesti on tuntud ja hinnatud elu- ja külastuspiirkond.

Loode-Eesti on kindel geograafiline määratlus ning nii kohalikud elanikud, ettevõtjad, organisatsioonid kui külalised teavad, kus Loode-Eesti asub. Loode-Eestil on oma nägu, oma paiga lood, oma tooted ja teenused.

Üldeesmärk: LHKK tegevuspiirkond on hinnatud ning tuntud elu- ja külastuspiirkond.

Kohalik kogukond on elavnenud ning kohalikud elanikud ja organisatsioonid on tõstnud tegevuspiirkonnas elukeskkonna kvaliteeti, mis on muutnud piirkonna hinnalisemaks nii kohalike elanike, organisatsioonide kui külastajate hulgas. Tegevuspiirkonna strateegia üldeesmärk panustab piirkonna tasakaalustatud arendamisse läbi LEADERi põhielementide rakendamise.

 

Aastani 2020 on määratletud kolm üldeesmärgi saavutamist toetavat ja hierarhiliselt loetletud arenguprioriteeti, mille sisu ja järjestus on võetud aluseks toetusmeetmete üleshituses:

  1. Kohalikud tooted ja teenused on uuenduslikud, kestlikud ning toetuvad piirkondlikule eripärale.
  2. Tegevuspiirkonna kogukond on aktiivne, koostöövalmis ning loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandit hoidev.
  3. Loode-Eesti kogukonnad ja organisatsioonid kannavad piirkonna identiteeti. Kohaturundustegevused on kasvatanud piirkonna tuntust ja külaliste arvu.

Strateegia eesmärkide saavutamiseks on kavandatud sellised meetmed, mis katavad tegevuspiirkonna arenguvajadusi, kuid samas on täienduseks teiste programmide ja fondide toetusvõimalustele.

Lääne-Harju Koostöökogu strateegias 2014-2020 seatud eesmärkide hierarhia joonisena:

Võrreldes Lääne-Harju Koostöökogu eelmise tegevusperioodi strateegiaga on võetud selgem fookus sellele, et tegevuspiirkonna sektoritesisese ja -ülese koostöö  kaudu ja partnereid kaasates panustada kogu Loode-Eesti elu- ja külastuskeskkonna arendamisse. Antud põhimõte on integreeritud kõigisse nelja toetusmeetmesse ning loodud mitmekesised võimalused, kuidas seatud strateegilise eesmärgi saavutamisse panustada.

LEADER meetme eelarve jaotus Lääne-Harju Koostöökogu strateegia rakendamiseks aastateks 2016-2020: