Taotlemine

Järgmine LEADER meetmete taotlusvoor Lääne-Harju Koostöökogus toimub 08.03.2022 -15.03.2022 kl 17:00 

Taotlemiseks on avatud meetmed Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas:

 • Meede 1.2 Tooted ja teenused - 166 630.01 €
 • Meede 2.1 Kogukond - 37 028.89 €
 • Meede  2.2 Elukeskkond - 114 789.60 €

NB! Taotlusvoor on taotlemiseks avatud kuni vooru viimase päeva kella 17.00ni! Hilinenud taotlusi ei ole võimalik e-teenuste keskkonnas esitada!

Veebipõhise infotunni presentatsioon on leitav siit! 

NB! Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi PRIA UUE e-teenuse keskkonna aadressil https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login

Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks kasutusõigused! Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Tõrgete tekkimisel küsige abi registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee.

Juhendid uues e-prias tegutsemiseks:

Esitatavate dokumentide loetelu:

 1. Projektitoetuse avaldus esitatakse PRIA e-teenuste keskkonnas (NB! PRIA UUS e-teenuste keskkond!)
 2. Vastavalt LEADER määruse § 37, LHKK strateegiale ja LHKK 2018. a rakenduskavale (meetmelehed) esitatakse projektitoetuse avalduse juurde lisadokumendid tulenevalt projekti tegevustest:
  • Projekti kirjeldus (LHKK vorm), NB! vormi on täiendatud 12.10.2021;
  • Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud aruande ärakiri või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri ;
  • Mittetulundusühingutel v.a usulised ühendused tuleb esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri;
  • Ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkulepe;
  • Investeeringu projekti etapile vastavalt kas projekteerimistingimused, detailplaneering, ehitusteatis, ehitusluba;
  • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks;
  • UUE hoone püstitamisel ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatava hoone alune maa on projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on VKE[1], või viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE;
  • Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas;
  • Hinnapakkumused: üks hinnapakkumus, mis sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta kui tegevuse maksumus on 1000 kuni 5000 eurot; kolm hinnapakkumust koos selliste tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (pakkumuskutse ehk hinnapäring), kui tegevuse maksumus on üle 5000 euro. Hinnapakkumuse võtmisel järgitakse LEADER määruse § 19 lõikes 8 sätestatut ning ehitustegevuse puhul lisaks § 19 lõikes 9 sätestatut. Ehitusloa või ehitusteatise kohustusega hoone ehitustegevuse hinnapakkumused tuleb esitada PRIA Exceli vormis (NB! uus vorm alates 25.06.2018), muude tegevuste puhul soovitame kasutada hinnapäringu ja hinnapakkumuse näidisvorme.
   • NB! Ühisprojekti puhul hinnapakkumusi ei esitata, taotlemisel esitatakse ühisprojekti tegevuskava koos eelarvega projektitoetuse avalduses;
  • Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui uus samaväärne masin, seade või eriotstarbelise sõiduk ei ole Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • Projektijuhi CV (Vabas vormis projektijuhi oskused ja kogemused kokkuvõtlikult - töökogemus, teadmiste omandamised jms info, mis annab veendumuse inimese sobivuse kohta seda projekti juhtima);
  • e-MTAst võetud digitempliga tõend võlgade puudumise kohta;
  • Äriplaan - taotlemisel meetmest 1.2.

[1] VKE on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele

Taotlemise alusdokumendid:

 Abiks taotlejale:

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole, oleme hea meelega abiks.

 

 

 

2020 aasta I taotlusvoor oli avatud 30.03.-06.04.2020 kl 17:00 

Meede 1.2 Tooted ja teenused summas 341 312,03 eurot 

Meede 2.2 Elukeskkond summas 134 773,96 eurot

2020 aasta I taotlusvoorus heaks kiidetud taotluste loetelu

 

2019. aastal II taotlusvoor oli avatud 30. september - 07. oktoober kell 17.00

Meede 1.1 Ettevõtlikkus (meetmeleht allalaadimiseks) - 100 000,00 eurot
Meede 1.2 Tooted ja teenused (meetmeleht allalaadimiseks) - 252 017,28 eurot
Meede 2.1 Kogukond (meetmeleht allalaadimiseks) - 109 725,67 eurot
Meede 3 Loode-Eesti (meetmeleht allalaadimiseks) - 378 293,95 eurot

2019 aasta II taotlusvoorus heaks kiidetud taotluste loetelu 

2019 aasta I taotlusvoor oli avatud 01. - 08. aprill kell 17.00 

Meede 1.1 Ettevõtlikkus (meetmeleht allalaadimiseks) - 50 000,00 eurot
Meede 2.1 Kogukond (meetmeleht allalaadimiseks) - 60 070,13 eurot
Meede 2.2 Elukeskkond (meetmeleht allalaadimiseks) - 177 356,59 eurot
Meede 3 Loode-Eesti (meetmeleht allalaadimiseks) - 120 000,00 eurot

2019 aasta I taotlusvoorus heaks kiidetud taotluste loetelu