LEADER MEETME 2022. a II TAOTLUSVOOR ON AVATUD 19.- 26.09.2022

LEADER MEETME 2022. a II TAOTLUSVOOR ON AVATUD 19.- 26.09.2022

Lääne-Harju Koostöökogu annab teada, et järgmine Leader meetme taotlusvoor toimub 19.- 26. septembrini kuni kl 17.00.

Taotlemiseks on avatud meetmed:
1.2 Tooted ja teenused- summas 295677,52 eurot 
2.2 Elukeskkond- summas 154156,10 eurot

NB! Taotlusvoor on taotlemiseks avatud kuni vooru viimase päeva kella 17.00ni! Hilinenud taotlusi ei ole võimalik e-teenuste keskkonnas esitada!
NB! Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi PRIA e-teenuse keskkonnas. 
Taotlemise tingimused ja info.

Enne taotlusvooru on võimalik tulla nõustamisele- kontakt meetmejuht Marianne Adson. Võimalusel palume ette registreerida e-posti teel: marianne@vomentaga.ee või tel: +372 530 157 52.

Taotlust saab esitada ehitustegevuseks, näiteks hoone renoveerimiseks, juurdeehituseks või uue hoone ehitamiseks. Selleks, et ehitustegevuseks projektitaotlust esitada, peab projekt või projektiidee olema eelnevalt vallaga kirjalikult kooskõlastatud ja täpsustatud ehitusteatise või ehitusloa saamise tingimused.
Lisaks saab projektitaotlust esitada seadmete, inventari vm juriidilise isiku põhivara koosseisu ostuks. Juhul, kui näiteks ostetava seadme väärtus on rohkem kui 5000 eurot (KMta), siis tuleb esitada kolm hinnapakkumust, kui vähem kui 5000 eurot (KMta) üks hinnapakkumine.
Projekt peab olema ellu viidud hiljemalt 31.12.2024. Selleks ajaks peab olema esitatud epria keskkonnas kogu vajalik dokumentatsioon (maksekorraldus, üleandmisakt) projekti kohta maksetaotluse vormil.
Maksetaotlust saab esitada neli korda kahe aasta jooksul alates PRIA rahastusotsuse tegemisest. 
Ehitustegevuse korral peab olema esimese maksetaotluse esitamisel ehitusluba ja viimase maksetaotluse esitamisel kasutusluba. Dokumente võib esitada ka korraga ühe maksetaotlusena.
NB! Meetmelehed, kus on kirjas täiendav informatsioon projektitaotluse esitamisks vajalike dokumentide kohta on leitavad https://www.vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/meetmed

Toimuvad veebipõhised infotunnid, kuhu on oodatud kõik LEADER meetmetest toetuse taotlemisest huvitatud isikud!

Infotunnis käsitletakse 2022 sügisel avanevatest meetmetest toetuse taotlemise tingimusi, vajalike dokumentide loetelu ja sisu, samuti nõudeid projektitoetuse taotlejale ja hindamiskriteeriume.

Infotunnid toimuvad:

22.08.2022 kell 10.00

29.08.2022 kell 18.00

Palun valige registreerimisel endale sobiv aeg.

Infotund toimub veebi vahendusel ja link saadetakse registreeritud e-mailile vähemalt 15 minutit enne infotunni algust.
Infotund kestab ajaliselt 45 minutit (sisuline osa + küsimused).

 

NB! Taotlemine toimub elektrooniliselt läbi PRIA UUE e-teenuse keskkonna aadressil https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login

Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks kasutusõigused! Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Tõrgete tekkimisel küsige abi registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee.

Juhendid uues e-prias tegutsemiseks:

Esitatavate dokumentide loetelu:

 1. Projektitoetuse avaldus esitatakse PRIA e-teenuste keskkonnas (NB! PRIA UUS e-teenuste keskkond!)
 2. Vastavalt LEADER määruse § 37, LHKK strateegiale ja LHKK 2018. a rakenduskavale (meetmelehed) esitatakse projektitoetuse avalduse juurde lisadokumendid tulenevalt projekti tegevustest:
  • Projekti kirjeldus (LHKK vorm), NB! vormi on täiendatud 12.10.2021;
  • Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud aruande ärakiri või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri ;
  • Mittetulundusühingutel v.a usulised ühendused tuleb esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri;
  • Ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkulepe;
  • Investeeringu projekti etapile vastavalt kas projekteerimistingimused, detailplaneering, ehitusteatis, ehitusluba;
  • Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
  • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks;
  • UUE hoone püstitamisel ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatava hoone alune maa on projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on VKE[1], või viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE;
  • Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas;
  • Hinnapakkumused: üks hinnapakkumus, mis sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta kui tegevuse maksumus on 1000 kuni 5000 eurot; kolm hinnapakkumust koos selliste tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (pakkumuskutse ehk hinnapäring), kui tegevuse maksumus on üle 5000 euro. Hinnapakkumuse võtmisel järgitakse LEADER määruse § 19 lõikes 8 sätestatut ning ehitustegevuse puhul lisaks § 19 lõikes 9 sätestatut. Ehitusloa või ehitusteatise kohustusega hoone ehitustegevuse hinnapakkumused tuleb esitada PRIA Exceli vormis (NB! uus vorm alates 25.06.2018), muude tegevuste puhul soovitame kasutada hinnapäringu ja hinnapakkumuse näidisvorme.
   • NB! Ühisprojekti puhul hinnapakkumusi ei esitata, taotlemisel esitatakse ühisprojekti tegevuskava koos eelarvega projektitoetuse avalduses;
  • Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui uus samaväärne masin, seade või eriotstarbelise sõiduk ei ole Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse kohaselt kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • Projektijuhi CV (Vabas vormis projektijuhi oskused ja kogemused kokkuvõtlikult - töökogemus, teadmiste omandamised jms info, mis annab veendumuse inimese sobivuse kohta seda projekti juhtima);
  • e-MTAst võetud digitempliga tõend võlgade puudumise kohta;
  • Äriplaan - taotlemisel meetmest 1.2.

[1] VKE on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele

Taotlemise alusdokumendid:

 Abiks taotlejale:

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole, oleme hea meelega abiks.