Meede 1 Ettevõtlus ja ettevõtlikkus

Meetme eesmärk: Parendatud ja mitmekesistatud tooted ja teenused

ALAMMEEDE 1.1 ETTEVÕTLIKKUS

Aastal 2023. ei ole alammeetmes 1.1 ühtegi taotlusvooru.

Eesmärk: Ettevõtlusteadlikud, aktiivsed ja koostöövalmid kogukonnad. Piirkonna ettevõtjad on saanud uusi teadmisi-oskusi, kontakte ja ideid, et paremini kasutada kohalikke ressursse ning pakkuda piirkonnas vajalikke tooteid ja teenuseid. Paranenud on piirkonna ettevõtjate vaheline koostöö, ellu on viidud ühisprojekte.

Toetatavad tegevused:

 • Tööalased koolitustegevused ja õppereisid, mis arendavad ettevõtlikkust, teenuseid ja tooteid sh toidu, reklaami ja turunduse valdkonnas
 • Uuringud teenuste ja toodete arendamiseks sh rakendus- ja tasuvusuuringud

Meede ei sisalda investeeringuid taristusse, masinatesse, seadmetesse, ehitiste ehitamiseks või parendamiseks, infotehnoloogilistesse lahendustesse.

Mitteabikõlblikud tegevused:

Toetuse saajad: tegevusgrupi piirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, sotsiaalteenuste arendamise projektides MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp), SA ja KOV.

Toetuse määr: ettevõtjatel on 60% abikõlblikest kuludest, teistel 90% abikõlblikest kuludest.

Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot. Toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

 • Taotleja peab vastama “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” määruse § 27 lõikes 3 esitatud nõuetele
 • Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud tegevuspiirkonnale, tööalaste koolitustegevuste ja õppereiside korraldamisel on kasusaajateks ettevõtted
 • Taotlejal võib antud meetmes olla pooleli üks projekt [1]

Rohkem teavet alammeetme 1.1 kohta ​leiab meetmelehelt

ALAMEEDE 1.2 TOOTED JA TEENUSED

Aastal 2023 on alammeetme 1.2 eelarve 95 000.00 eurot.

Taotlusvoor on avatud 06.03 - 13.03.2023 kell 17.00.

Eesmärk: Parendatud ja mitmekesistatud tooted ja teenused. On loodud uusi teenuseid ja parandatud olemasolevaid (sh kogukonnateenused). Elanike rahulolu toodete ja teenustega on kasvanud.

Toetatavad tegevused:

 • Individuaalkoolitus kui koolitus on seotud ettevõtja põhitegevusega seotud toodete ja teenuste arendamisega ning selle vajadus on äriplaanis põhjendatud
 • Toodete (sh toidutoodete) ja teenuste arendamiseks põhivarasse investeeringute tegemine (ehitus, renoveerimine, seadmete, masinate, inventari ja tarkvaralahenduste ost)
 • Olemasolevate rajatiste ja ehitiste uuendamine ja parendamine
 • Objekti ehitamise ja rakendamisega seotud väiketaristu (sh internetiühenduse juurdepääsuvõrkude) väljaehitamine

Meede sisaldab investeeringuid.

Mitteabikõlbikud tegevused: 

Toetuse saajad: mikro- ja väikeettevõtjad, MTÜ ja SA.

Toetuse määr: kuni 60% abikõlblikest kuludest. Toetuse määr internetiühenduse juurdepääsuvõrkude rajamiseks on 90% abikõlblikest kuludest.

Toetuse miinimumsumma on 3 000 eurot. Toetuse maksimumsumma on 200 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

 • Taotleja peab vastama “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” määruse § 27 lõikes 3 esitatud nõuetele
 • Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud tegevuspiirkonnale
 • Toetuse saamise eelduseks on äriplaani olemasolu
 • Toetuse taotleja maksimum toetuse summa kolme eelarveaasta jooksul on alameetme toetuse maksimummäär

Rohkem teavet alameetme 1.2 kohta ​leiab meetmelehelt

Abimaterjale äriplaani koostamiseks:

[1] Taotleja võib esitada uue projektitoetuse taotluse tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on samas alameetmes varasemalt esitatud projekt (pooleliolev projekt) lõplikult ellu viidud. Projekti lõplikku elluviimist tõendab viimase maksetaotluse kinnitamine Lääne-Harju Koostöökogu poolt vanas PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul või uues PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul viimase maksetaotluse esitamine.

[2] Poolikute projektide all mõistetakse strateegia kontekstis projekte, mis pärast elluviimist jäävad ootama järgmise etapi rahastamist. Küll aga võib esitada projektitaotlusi eelmistel perioodidel alustatud projektide lõpuleviimiseks.

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole!