Meede 3 Loode-Eesti

Meetme eesmärk: Tuntud ja tunnustatud elu- ja külastuskeskkond. Inimesed tunnevad ennast piirkonna osana. Ühistöö on kasvanud. Elanikud väärtustavad oma elukeskkonda. Toimub piirkonna ühine turundamine.

Toetatavad tegevused:

  • Tööalased koolitustegevused
  • Uuringud (alusuuringud piirkonnaüleste tegevuste arendamiseks, piirkonna eripära rõhutavate objektide vms kaardistamine)
  • Piirkonnaülesed maine- ja teavitustegevused (teabepäevad, konverentsid jmt), teabe- ja õppematerjalide koostamine
  • Ühisturundus (laatade, messide korraldamine ja nendel osalemine)
  • Investeeringud (viidad, märgistus, puutetundlik ekraan, varjualused, turismiinfopunkti arendamine) vastavalt piirkonna kohaturundusstrateegiale ja tegevuskavale
  • Piirkonda müüv toode (teatmik, film vms)

Meede sisaldab investeeringuid.

Mitteabikõlblikud tegevused: mitteabikõlblike kulude nimekirja osas järgitakse  “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” määruse § 31

Toetuse saajad: vähemalt üks aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp), SA, KOV (kõik tegevusgrupi piirkonna kohalikud omavalitsused partneritena ühisprojektis).

Toetuse määr: ettevõtjatel kuni 60% abikõlblikest kuludest, teistel 90% abikõlblikest kuludest.

Toetuse miinimumsumma 2 000 eurot. Toetuse maksimumsumma 200 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale

Rohkem teavet meetme 3 kohta leiab meetmelehelt

[1] Taotleja võib esitada uue projektitoetuse taotluse tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on samas alameetmes varasemalt esitatud projekt (pooleliolev projekt) lõplikult ellu viidud. Projekti lõplikku elluviimist tõendab viimase maksetaotluse kinnitamine Lääne-Harju Koostöökogu poolt vanas PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul või uues PRIA e-teenuste keskkonnas esitatud projektitoetuse taotluse puhul viimase maksetaotluse esitamine.

Küsimuste korral palun pöörduge Lääne-Harju Koostöökogu töötajate poole!