Meede 4 SOTSIAALSELT KAASATUD ELANIKKOND

Meetme eesmärgid:

  • Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine 
  • Inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Toetuse saaja: KOV, MTÜ ( k.a Kohalik tegevusrühm) FIE, OÜ (mikro- ja väikeettevõte)

Toetuse määr: 100% abikõlblikest kuludest.

Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

  • Tegevused tuleb ellu viia säästlikult