Meede 4 LEADER tegevusgruppide vaheline koostöö

Meetme eesmärk: Piirkond on koostööle avatud ja aktiivne. Kohalik tegevusgrupp omab piirkonnas teadmiste ja uuenduste vahetamiseks sobivat koostööpartnerite võrgustikku.

Toetatavad tegevused:

  • Liikmesriikide siseste koostööprojektide või mitme liikmesriigi või kolmandate riikide territooriumide vaheliste koostööprojektide (riikidevaheline koostöö e. riigiväline koostöö) ettevalmistamine ja elluviimine

Mitteabikõlblikud kulud:

Toetuse saaja on kohalik tegevusgrupp

Toetuse määr: ettevalmistusprojektile on 100% abikõlblikest kuludest. Toetuse määr koostööprojektile on 90% abikõlblikest kuludest.

Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot. Toetuse maksimumsumma on 200 000 eurot.

Nõuded toetuse saajale:

  • Koostööprojekti ja koostööprojekti ettevalmistava toetuse taotlus kiidetakse heaks tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.
  • Koostööprojektid peavad vastama strateegia prioriteetidele.

 Rohkem teavet meetme 4 kohta leiab meetmelehelt